Begeleiding

Zorgstructuur

Zorgcoördinator
Binnen onze school hebben wij een zorgcoördinator, mevrouw Waninge, die de werkzaamheden van docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en andere functionarissen op het terrein van de leerlingenzorg coördineert en begeleidt. De zorgcoördinator onderhoudt ook contacten met de regionale zorginstanties en verwijst leerlingen met specifieke problemen naar hulpverlening buiten school. Klik hier voor ons ondersteuningsprofiel.
De mentor is de belangrijkste persoon op dit gebied, maar het kan voorkomen dat leerlingen een meer intensieve begeleiding willen of nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden of beter omgaan met faalangst. Hiervoor kent de school een aantal speciaal hiertoe opgeleide begeleiders die deze ondersteuning kunnen bieden. Leerlingen kunnen zelf contact met hen opnemen, of op aanraden van de mentor, de afdelingscoördinator of de zorgcoördinator.

sociaal-emotionele begeleiding
De school kan het zorgadviesteam (ZAT) inschakelen voor de opvang, begeleiding en verwijzing van leerlingen met psycho-sociale of emotionele problemen. Voor bespreking in dit team kan iedereen, docenten, maar ook ouders, een leerling aanmelden. Het ZAT bestaat uit de schoolarts, een jeugdhulpverlener, de leerplichtambtenaar en de betrokken afdelingscoördinator, mentor en leerlingbegeleider(s). Het overleg wordt geleid door de zorgcoördinator.

remedial teaching
Wij hebben een remedial teacher in dienst die leerlingen helpt bij problemen op zowel taalkundig als rekenkundig gebied. Wij bieden de leerlingen 6 tot 8 begeleidingsuren. Structurele begeleiding op school is helaas niet mogelijk.

Mentoraat

Centraal bij de begeleiding van de leerling staat de klassenmentor, dit is een van de vakdocenten. Het is de taak van de mentor zowel de individuele leerling, als de groep als geheel te begeleiden. De mentor is de eerst aan te spreken persoon bij vragen en problemen, zowel voor de leerlingen als voor de ouders. In het lesrooster van alle klassen is een mentoruur opgenomen, voor de brugklassen zijn dat er twee.
Een belangrijk deel van de mentorlessen wordt gebruikt om goede studievaardigheden aan te leren. In die lessen wordt ook aandacht besteed aan het sociale klimaat van de groep. Daarnaast worden praktische zaken besproken.

Pestprotocol

Huiswerk

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk is een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijs. Docenten geven aan leerlingen werk op, waarmee ze zelfstandig en in principe buiten de les om aan de slag gaan. Het verwerken van de lesstof dient immers niet alleen tijdens de lessen plaats te vinden. Maar niet iedere leerling kan dat probleemloos.
Vooral brugklasleerlingen hebben baat bij extra begeleiding op dit gebied en daarom wordt in de mentoruren en de vaklessen veel aandacht besteed aan studievaardigheden. Voor een klein aantal brugklasleerlingen die extra begeleid dienen te worden, is er de huiswerkklas: in een korte periode worden de leerlingen op weg geholpen om het huiswerk goed en zelfstandig te kunnen maken. De leerlingen van de huiswerkklas zitten in het nieuwe Studiecentrum waar ze goed kunnen werken en begeleid worden.

Voor meer informatie gaat u naar www.malthastudiecoaching.nl of neemt u telefonisch contact op met de Senior Studiecoach Sanne Janssen 030-2293579 of via e-mail hnl@instituutmaltha.nl 

Vragen / klachten

Vertrouwenspersoon
De school heeft twee vertrouwenspersonen, mevrouw Steenhoff (stf@hetnieuwelyceum.nl) en de heer van Dis (dis@hetnieuwelyceum.nl), met wie kwesties besproken kunnen worden die een zware lading hebben; bijvoorbeeld klachten over ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie, maar ook andere zaken die gevoelig liggen of een vertrouwelijk karakter hebben en daarom een genuanceerde, tactvolle aanpak vergen. Klachten kunnen zowel via de mailadressen van de vertrouwenspersonen als via het postbusnummer van school (t.a.v. de vertrouwenspersonen, Postbus 529, 3720 AM Bilthoven) worden ingediend. In dergelijke gevallen kunnen leerlingen, personeelsleden en ouders zich direct tot deze personen wenden. Als betrokkene een extern vertrouwenspersoon wenst, weten zij ook de route om die te bereiken. Bij de vertrouwenspersonen kunnen ook klachten in het kader van de klachtenregeling gemeld worden: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeel en zij informeren klagers over mogelijk te volgen routes binnen en buiten de school.

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Inspectie
Bij vragen over onderwijs bel 088-6696060, mail naar info@owinsp.nl, of kijk op www.onderwijsinspectie.nl .
Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld en discriminatie, onverdraagzaamheid, extremisme etc.: meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.
leerlingen_3.jpg