Pakket-, studie- en beroepskeuze

Belangrijke momenten in de schoolloopbaan van een leerling zijn de tijdstippen waarop keuzes gemaakt moeten worden: de afdelingskeuze en de keuze van het examenpakket. De schooldecanen adviseren hierbij de leerlingen en de ouders. Zij verstrekken desgewenst ook inlichtingen over andere vormen van onderwijs.


De decaan en de mentor van het derde leerjaar praten met de leerling over het te kiezen profiel. In alle derde klassen kiezen de leerlingen een profiel voor de bovenbouw. De decaan houdt samen met de leerling in de gaten of dat profiel inderdaad bij de leerling past en stuurt waar nodig bij. Met iedere leerling in de bovenbouw houdt de decaan een persoonlijk gesprek over een mogelijke vervolgopleiding. Ook wordt de leerling de mogelijkheid geboden open dagen te bezoeken, een dag mee te lopen in een bedrijf of een beroepentest te doen. Zo vormt de leerling zich een beeld van een mogelijke vervolgopleiding en het bijbehorende beroep en kan hij een vakkenpakket kiezen dat daarop aansluit.

Havo

Brugklas
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, wiskunde

2e jaar
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, wiskunde
Bijzonder: Duits en nask erbij
Keuzevak: DELF Frans

3e jaar
Nederlands, Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, economie, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, natuurkunde, scheikunde, wiskunde
Keuzevak: DELF Frans, Goethe Duits, Cambridge Engels

Atheneum

Brugklas
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, wiskunde

2e jaar
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, wiskunde
Bijzonder: Duits en nask erbij
Keuzevak: DELF Frans

3e jaar
Nederlands, Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, economie, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, natuurkunde, scheikunde, wiskunde
Keuzevak: Spaans, DELF Frans, Cambridge Engels, Goethe Duits

Gymnasium

Brugklas
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, wiskunde

2e jaar
Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Engels, aardrijkskunde, beeldende vorming, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, wiskunde
Bijzonder: Duits en nask erbij
Keuzevak: DELF Frans

3e jaar
Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Cambridge Engels, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, natuurkunde, scheikunde, wiskunde
Keuzevak: Spaans, DELF Frans, Goethe Duits

ProfielKeuze

Profielkeuze

Iedere leerling heeft een gemeenschappelijk deel, het profieldeel en een vrij deel in zijn pakket. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen binnen ieder schooltype hetzelfde. Leerlingen kiezen een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT). Daarnaast kiezen ze in het vrije deel nog één of twee examenvakken. Leerlingen kunnen in dit vrije deel kiezen uit vrijwel alle examenvakken van de andere profielen.

Overstap havo-5 naar vwo-5
Leerlingen in havo-5 die een overstap naar vwo-5 willen maken moeten in havo-5 twee vakken in het vrije deel hebben, waaronder Frans of Duits. Ook moet wiskunde in het pakket zitten. Een leerling in havo-5 kan tot uiterlijk 1 februari een schriftelijke aanvraag doen om over te stappen naar vwo-5. Dit verzoek richt hij aan de decaan. Het besluit van plaatsing wordt door de teamleider van vwo genomen op basis van de uitkomsten van de adviesvergadering en het intakegesprek. Leerlingen in vwo-6 met Latijn en- of Grieks in hun pakket moeten voor aanvang van het centraal examen aangeven of ze opgaan voor een vwo- of een gymnasium-diploma.

Decanensite

Hier vind je onze eigen decanensite. Hierop is bijna alles te vinden dat nodig is om je te oriënteren op een vervolgopleiding. Aan onze site is ook de Keuzegids gekoppeld. Hierin worden opleidingen met elkaar vergeleken.

DecanensiteVervolgopleidingen

Open dagen
Alle open dagen zijn hier te vinden: Open Dagen
Daarnaast hebben alle opleidingen eigen sites met informatie.

Aanmelding vervolgopleiding
Let op uiterste aanmelddata. Deze zijn absoluut en lopen uiteen van 15 januari tot 15 mei. Er zijn echter bij verschillende opleidingen al eerder selectiedata, soms zelfs direct na de zomervakantie.

Aanmelding gaat via Studielink

Hiervoor heb je een DigiD-code nodig die je zelf moet aanvragen. Deze aanvraag duurt vaak enkele dagen, dus vraag hem op tijd aan.


Studiefinanciering
De studiefinanciering moet aangevraagd worden bij DUO. 
Hier vind je ook de officiële stand van zaken en hoe de financiering is opgebouwd: Studiefinanciering Duo

Overheid
De laatste regelgeving is te vinden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie voor OC&W: DUO (Duo). Hier vind je informatie over studiefinanciering, over studies met aanvullende eisten, numerus fixus (beperkt aantal toelatingen), selectie en/of loting en veel andere zaken.

Hier vind je ook een overzicht van studies met numerus fixus.

Matching-traject Universiteit Utrecht
UU werkt met matching-traject
Bij voorkeur aanmelden in januari, omdat je dan mee kunt doen met allerlei extra activiteiten.


Studiefinanciering