Verzuim

Verzuim

Aanwezigheid op school

Het is belangrijk dat de leerlingen aanwezig zijn bij hun lessen en overige schoolactiviteiten. Toch zijn er soms redenen om een les te missen. Het is dan handig meteen de juiste manier van afmelden bij de hand te hebben. Daarom hiernaast een overzicht.

Reden absentieWijze van afmelden
ZiekteIedere dag even bellen met de school + aangeven of er een toets gemist wordt
Tandarts, dokter, ortho, fysio etc.Briefje vooraf inleveren bij de receptie
Voorlichting hogeschool/ universiteitVia de decaan, minstens 2 dagen voor de open dag/ meeloopdag
Bijzonder verlof, bijvoorbeeld: - Brommercertificaat/ rijbewijs - Begrafenis/ crematie - Huwelijk - Bijzondere feestdagen Mail naar de teamleider, zo snel mogelijk, maar graag minstens 2 dagen voor het verzuim.

Contact bij verzuim

Telefoonnummer
030-2283060

Mail
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d).  mw R.M. Appel MA  app@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, G1a en G1b)
mw. drs. M. Regtuijt  reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. N. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nl

Verzuimbeleid: ziekmelding, spijbelen en andere absenties

Wij vragen ouders/verzorgers om absentie van hun kind(eren) door ziekte telefonisch te melden bij de receptie vóór aanvang van de lessen, d.m.v. het inspreken van het antwoordapparaat. Van 7.45 uur tot 8.30 uur is dat mogelijk via telefoonnummer 030-2283060. Dit dient elke dag te gebeuren, tenzij het een langere afwezigheid betreft. Dan kan volstaan worden met een prognose van de datum van terugkeer op school.

Voor ziekmelding van bovenbouwleerlingen die een schoolexamentoets (SET) op die dag hebben, dient er ook een mail met de reden van absentie gestuurd te worden naar de teamleider.

Leerlingen die zich tussentijds ziekmelden en naar huis willen, melden zich bij de receptie. Er wordt door de receptie naar huis gebeld en gevraagd of er gebeld kan worden wanneer de leerling thuis is.

Absenties in verband met artsenbezoek, zoals een afspraak bij de fysiotherapeut of orthodontist, moeten vooraf gemeld worden door de ouders/verzorgers bij de receptie. Dit kan telefonisch of met een door ouders/verzorgers ondertekend briefje.

Voor alle bijzonder verlof is vooraf toestemming van de teamleider vereist. Alle verzoeken om verlof dienen schriftelijk/per mail ingediend te worden. Dit geldt ook voor leerlingen die naast hun schoolloopbaan op hoog niveau andere activiteiten ontplooien zoals sport beoefenen, een muzische vooropleiding volgen, model zijn of dansen.

Te laat

1. Een leerling kan zich, tot een kwartier na aanvang van de les, bij de receptie te laat melden. Na deze 15 minuten is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de les. Op dat moment is de leerling ongeoorloofd absent en moet voor deze gemiste les 2 uur nablijven. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

2. Wanneer een leerling te laat is gekomen, meldt hij/zij zich de volgende lesdag voor 08.00 uur bij de receptie ook al begint zijn/haar lesuur later op de dag.

3. Wanneer een leerling twee keer op dezelfde dag te laat komt, meldt hij/zij zich aan het eind van de lesdag bij de conciërges om werk te verrichten en tevens meldt hij/zij zich ook de volgende dag om 8.00 uur. 

4. Wanneer een leerling zich in beide gevallen (regel 1 en 2) niet meldt, worden de ouder(s)/verzorger(s) over het te laat komen geïnformeerd. 

5. Wanneer een leerling twee keer niet terugkomt of zich niet meldt bij de conciërges, worden de mentor en teamleider geïnformeerd en volgt er een uitnodiging voor een gesprek met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). 

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is zal hij/zij 2 lesuren moeten inhalen in het verzuimlokaal op dezelfde dag of de dag daarna.

Als een leerling spijbelt bij toetsen verspeelt hij het recht op een inhaaltoets of een eventuele herkansing, tenzij de teamleider anders bepaalt. De gespijbelde toets wordt gehonoreerd met het cijfer 1. Voor de leerlingen in de bovenbouw is een aanvullende regeling van toepassing die opgenomen is in het examenreglement.

Wanneer een leerling herhaaldelijk ongeoorloofd afwezig is, wordt contact gelegd met de ouders. Na 6 keer ongeoorloofd afwezig wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.