Begeleiding en zorgstructuur

Zorgcoördinator
Binnen onze school hebben wij een zorgcoördinator, mevrouw Verbeeten, die de werkzaamheden van docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en andere functionarissen op het terrein van de leerlingenzorg coördineert en begeleidt. De zorgcoördinator onderhoudt ook contacten met de regionale zorginstanties en verwijst leerlingen met specifieke problemen naar hulpverlening buiten school. 

De mentor is de belangrijkste persoon op dit gebied, maar het kan voorkomen dat leerlingen een meer intensieve begeleiding willen of nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden of beter omgaan met faalangst. Hiervoor kent de school een aantal speciaal hiertoe opgeleide begeleiders die deze ondersteuning kunnen bieden. Leerlingen kunnen zelf contact met hen opnemen, of op aanraden van de mentor, de afdelingscoördinator of de zorgcoördinator.Sociaal-emotionele begeleiding
De school kan het zorgadviesteam (ZAT) inschakelen voor de opvang, begeleiding en verwijzing van leerlingen met psycho-sociale of emotionele problemen. Voor bespreking in dit team kan iedereen, docenten, maar ook ouders, een leerling aanmelden. Het ZAT bestaat uit de schoolarts, een jeugdhulpverlener, de leerplichtambtenaar en de betrokken afdelingscoördinator, mentor en leerlingbegeleider(s). Het overleg wordt geleid door de zorgcoördinator.

Remedial teaching
Wij hebben een remedial teacher in dienst die leerlingen helpt bij problemen op zowel taalkundig als rekenkundig gebied. Wij bieden de leerlingen 6 tot 8 begeleidingsuren. Structurele begeleiding op school is helaas niet mogelijk.

Mentor en mentorles

Centraal bij de begeleiding van de leerling staat de klassenmentor, dit is een van de vakdocenten. Het is de taak van de mentor zowel de individuele leerling, als de groep als geheel te begeleiden. De mentor is de eerst aan te spreken persoon bij vragen en problemen, zowel voor de leerlingen als voor de ouders. In het lesrooster van alle klassen is een mentoruur opgenomen, voor de brugklassen zijn dat er twee.
Een belangrijk deel van de mentorlessen wordt gebruikt om goede studievaardigheden aan te leren. In die lessen wordt ook aandacht besteed aan het sociale klimaat van de groep. Daarnaast worden praktische zaken besproken en het aanleren van studievaardigheden.

Huiswerk

Huiswerk is een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijs. Docenten geven aan leerlingen werk op, waarmee ze zelfstandig en in principe buiten de les om aan de slag gaan. Het verwerken van de lesstof dient immers niet alleen tijdens de lessen plaats te vinden. Maar niet iedere leerling kan dat probleemloos. 
Vooral brugklasleerlingen hebben baat bij extra begeleiding op dit gebied en daarom wordt in de mentoruren van de onderbouw en in de vaklessen veel aandacht besteed aan studievaardigheden. 

Huiswerkbegeleiding

Vindt uw kind het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan? Of heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Lyceo kan hierbij helpen, gewoon op Het Nieuwe Lyceum. Samen met Tilburg University heeft Lyceo de Lyceo Leren Leren methode ontwikkeld voor het verbeteren en aanleren van studievaardigheden. De begeleiding wordt verzorgd door onze zorgvuldig geselecteerde begeleiders die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Bijles

Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan voor het vak waar de leerling net iets meer moeite mee heeft. Een ervaren persoonlijke begeleider van Lyceo gaat met uw kind aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in zijn of haar eigen tempo. Voordat u het weet, is uw zoon of dochter weer helemaal bij met de rest van de klas.

Meer weten?

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding, bijles en andere begeleiding: bekijk onze vestiging of neem contact op met Wing Lee op 06 538 587 28 of wing.lee@lyceo.nlOp lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over de diensten van Lyceo.

Lyceo Extra

Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma biedt Lyceo dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat Lyceo nog meer doet? Kijk op Lyceo Extra.

Klachten

Indien u een klacht heeft omtrent de inrichting van ons onderwijs of besluiten die door de school genomen zijn inzake bijvoorbeeld plaatsing of bevordering dan kunt u daarvoor altijd terecht bij de mentor van uw zoon/dochter. Komt u er samen niet uit, dan is er de mogelijkheid om met de teamleider contact op te nemen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden en wilt u een officiële klacht willen indienen, dan kunt u in de onderstaande klachtenregeling onze werkwijze vinden. Een klacht kun u schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag, t.a.v. de heer P.N. Wind, rector/bestuurder (win@hetnieuwelyceum.nl).

Voor klachten die betrekking hebben op discriminatie, seksuele intimidate of andere gelijksoortige zaken, kunt u of uw zoon/dochter terecht bij een van onze vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen

De school heeft twee vertrouwenspersonen:
Mw. E. Bransen-van der Plas
bra@hetnieuwelyceum.nl
Dhr. A. Azougagh azh@hetnieuwelyceum.nl

Met de vertrouwenspersonen kunnen door personeelsleden, leerlingen en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar kwesties besproken worden die een zware lading hebben; bijvoorbeeld klachten over ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie, maar ook andere zaken die gevoelig liggen of een vertrouwelijk karakter hebben en daarom een genuanceerde, tactvolle aanpak vergen. Deze zaken kunnen zowel via de mailadressen van de vertrouwenspersonen als via het postbusnummer van school (t.a.v. de vertrouwenspersonen, Postbus 529, 3720 AM Bilthoven) worden ingediend. In dergelijke gevallen kunnen leerlingen, personeelsleden en ouders zich direct tot deze personen wenden. Als betrokkene een extern vertrouwenspersoon wenst, weten zij ook de route om die te bereiken. De werkwijze van de vertrouwenspersonen is vastgelegd in de klachtenregeling die u hiernaast onder het kopje 'Klachten' aantreft.