Schoolleiding & Toezicht

Schoolleiding

Rector/bestuurder
drs. P.N. Windwin@hetnieuwelyceum.nl

Conrector
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong mau@hetnieuwelyceum.nl

J. Janssen MA - jnn@hetnieuwelyceum.nl

Teamleiders
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d)  
mw R.M. Appel MA - app@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, G1a en G1b) 
mw. drs. M. Regtuijt  - reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol - ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. N. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nlInspectie

Bij vragen over onderwijs bel 088-6696060, mail naar info@owinsp.nl, of kijk op www.onderwijsinspectie.nl .
Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld en discriminatie, onverdraagzaamheid, extremisme etc.: meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Raad van Toezicht

De Stichting voor Bijzonder Voortgezet OnderwijsBilthoven vormt het bevoegd gezag van de school. Drs. P. N. Wind is rector en tevens bestuurder. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht.

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via: rvt@hetnieuwelyceum.nl

Leden van Raad van Toezicht

mw. drs. P.M.L. Ykema - voorzitter

Dhr. K. Kalkman - vicevoorzitter

mw. mr. K. Boekhorst

Dhr. O.P. Nieboer

mw. drs. E.P. PaternotteDe medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: ouders (OMR), leerlingen (LMR) en personeel (PMR). De de oudergeleding is afkomstig uit de ouderraad, leerling-geleding uit de leerlingenraad, en in de personeelsgeleding zitten leden uit het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. De MR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar voor overleg met de schoolleiding. Daarnaast hebben de verschillende geledingen hun eigen bijeenkomsten, waarin ze allerhande schoolzaken bespreken. Zo komt de PMR wekelijks bij elkaar, waarbij de schoolleiding regelmatig aanschuift zodat eventuele wijzigingen in het beleid tijdig besproken kunnen worden.De PMR houdt zich vooral bezig met onderwijskundige zaken en personeelszaken, maar ook andere beleidsstukken komen aan bod.De MR heeft twee keer per jaar een informeel overleg met de raad van toezicht. Daar wordt besproken wat er zoal leeft onder ouders, leerlingen en personeel. De MR heeft het recht van instemming en/of advies aangaande beleidszaken. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het statuut.

U kunt de MR bereiken via: mr@hetnieuwelyceum.nl