Verzuimbeleid

Ziekmelding, spijbelen en andere absenties

Wij vragen ouders/verzorgers om absentie van hun kind(eren) door ziekte telefonisch te melden bij de loge vóór aanvang van de lessen, d.m.v. het inspreken van het antwoordapparaat. Van 7.45 uur tot 8.30 uur is dat mogelijk via telefoonnummer 030-2283060. Dit dient elke dag te gebeuren, tenzij het een langere afwezigheid betreft. Dan kan volstaan worden met een prognose van de datum van terugkeer op school.

Voor ziekmelding van bovenbouwleerlingen die een schoolexamentoets (SET) op die dag hebben, dient er ook een mail met de reden van absentie gestuurd te worden naar de teamleider. 

Leerlingen die zich tussentijds ziekmelden en naar huis willen, melden zich bij de receptie. Er wordt door de receptie naar huis gebeld en gevraagd of er gebeld kan worden wanneer de leerling thuis is.

Absenties in verband met artsenbezoek, zoals een afspraak bij de fysiotherapeut of orthodontist, moeten vooraf gemeld worden door de ouders/verzorgers bij de receptie. Dit kan telefonisch of met een door ouders/verzorgers ondertekend briefje.

Voor alle bijzonder verlof is vooraf toestemming van de teamleider vereist. Alle verzoeken om verlof dienen schriftelijk/per mail ingediend te worden. Dit geldt ook voor leerlingen die naast hun schoolloopbaan op hoog niveau andere activiteiten ontplooien zoals sport beoefenen, een muzische vooropleiding volgen, model zijn of dansen.

Te laat

Leerlingen die te laat komen voor een les, krijgen corvee op dezelfde dag of de dag daarna. De leerling meldt zich hiervoor uit eigen initiatief bij de receptie.

Wanneer een leerling herhaaldelijk te laat, of ongeoorloofd afwezig is, wordt contact gelegd met de ouders. Na 9 keer te laat wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. De leerling zal dan een laatste preventief gesprek hebben met de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is zal hij/zij 2 lesuren moeten inhalen in het verzuimlokaal op dezelfde dag of de dag daarna.

Als een leerling spijbelt bij toetsen verspeelt hij het recht op een inhaaltoets of een eventuele herkansing, tenzij de teamleider anders bepaalt. De gespijbelde toets wordt gehonoreerd met het cijfer 1. Voor de leerlingen in de bovenbouw is een aanvullende regeling van toepassing die opgenomen is in het examenreglement.

Wanneer een leerling herhaaldelijk ongeoorloofd afwezig is, wordt contact gelegd met de ouders. Na 6 keer ongeoorloofd afwezig wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.

leerlingen_3.jpg