Visie

Onderwijsvisie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

-We verwelkomen ieders eigenheid

-We bouwen voort op wat goed gaat

-Wij stimuleren een onderzoekende houding

-We benutten de meerwaarde van samenwerking


Brugklas
Leerlingen worden in de brugklas geplaatst in een gecombineerde havo/vwo-klas of een gymnasiumklas. Na het eerste jaar worden zij geplaatst in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas met het doel in deze stroom het diploma te behalen.

Onderbouw
In de onderbouw ligt de nadruk op een brede algemene ontwikkeling. Vaardigheden als samenwerken, mondeling en schriftelijk presenteren nemen naast studievaardigheden een belangrijke plaats in. Dit bereiken wij door het aanbod van inhoud en vaardigheden op elkaar af te stemmen zodat er sprake is van een samenhangend curriculum.

Profielkeuze
Gedurende de eerste drie jaar wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze van vakken die de leerlingen in de bovenbouw voorbereidt op een studie op hbo of universitair niveau. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Bovenbouw
In de bovenbouw volgen de leerlingen de vakken uit hun keuzepakket. Voor leerlingen die dat aankunnen, bieden we de mogelijkheid extra vakken te volgen. Het onderwijsprogramma is gericht op diepgang om iedereen op een zo hoog mogelijk niveau aan de eindstreep te krijgen.

Gekwalificeerde vakdocenten en mentoren
De vakdocent speelt de belangrijkste rol in het primaire proces. Wij werken met gekwalificeerde professionele vakdocenten. Docenten die als mentor werken, hebben hiervoor een opleiding gevolgd. De mentor staat centraal in het begeleidingsproces. Voorwaarde voor een goede begeleiding is een nauwe samenwerking tussen leerling, ouders en school. Zo worden de studievoortgang en het welbevinden van elke leerling scherp in de gaten gehouden. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en daarom bieden wij maatwerk: steun waar nodig, stimulans en uitdaging waar dat kan.

scrumfoto_1.jpg