MR / Ouderraad

Ouderraad

Zoals u wellicht weet, heeft Het Nieuwe Lyceum een ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders en verzorgers van leerlingen van HNL. Momenteel zijn wij met 8 ouderraadsleden. Twee van ons zijn tevens lid van de Medezeggenschapsraad.
Als ouderraad willen wij een aanspreekpunt zijn voor ouders en stellen wij ons tot doel de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en een goed contact en goede samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Wij willen als ouderraad onze achterban, en dat bent u, goed vertegenwoordigen. Wij informeren de schoolleiding over wat onder de ouders leeft en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze school.
De ouderraad vergadert 8 keer per jaar en meestal woont een lid van de schoolleiding de vergadering bij. Wij nodigen daarnaast ook anderen uit, zoals bijvoorbeeld een mentor of een bestuurslid van de school.
Tijdens deze vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde, zoals de huiswerkklas, hoe gaat de school om met verzuim en lesuitval, het mentoraat en de veiligheid op en rond de school. Ook besluiten wij aan welke activiteiten de jaarlijkse ouderbijdrage wordt besteed.
De jaarlijkse thema-avond die de ouderraad in samenwerking met de school organiseert is inmiddels een traditie geworden. Ouders, verzorgers, docenten en leerlingen zijn met elkaar bezig met een actueel onderwerp dat natuurlijk met de school en de leerlingen te maken heeft.
De toekomst van de school heeft onze bijzondere aandacht en de ouderraad is een serieuze gesprekspartner waar het bijvoorbeeld gaat om de vertaling van de aanbevelingen uit het marketingonderzoek naar de ambities en concrete doelstellingen in het schoolplan.
Wanneer u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de ouderraad kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op. De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Manon Geurts, Jacqueline Franssens, Katja Tap, Harald van Horn, Annemarie de Lange, Bas Meeuwis en Petra Lutke Schipholt.

U kunt ons bereiken via: ouderraad@hetnieuwelyceum.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen. Naast het personeel (PMR) zijn ook leerlingen (LMR) plus ouders (OMR) vertegenwoordigd. De leerling-geleding is afkomstig uit de leerlingenraad, de oudergeleding uit de ouderraad. De MR heeft het recht van instemming en/of advies aangaande beleidszaken. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het statuut.
U kunt de MR bereiken via: mr@hetnieuwelyceum.nl

HNL_OR_2016_links.jpg