Onderwijs

De lessen

De leerlingen in de brugklas en atheneum-2 gaan wekelijks 31 lesuren van 50 minuten naar school, gedurende 37 schoolweken. Daarmee krijgen de leerlingen de vereiste 1.000 klokuren onderwijs per jaar. Voor de overige onderbouwleerlingen is het aantal wekelijkse lesuren gesteld op 32 of zelfs 33 (zie lessentabel). Dat is ruim boven de minimumgrens van 1000 klokuren. Voor de leerlingen in havo-4, vwo-4 en vwo-5 is eveneens 1000 klokuren onderwijs per jaar geprogrammeerd. Met de drie zelfwerkzaamheidsuren per week komen ook zij daar ruim boven. Voor de eindexamenleerlingen uit havo-5 en vwo-6 is dat aantal gesteld op 700 klokuren, het wettelijke voorgeschreven aantal.  
Het onderwijsprogramma bestaat uit klassikale lessen, mentoruren, toetsuren, steunuren, talenturen, excursies en andere buitenschoolse activiteiten.

Junior Studiehuis

Naast het muzieklokaal is er ook een grote ruimte voor het Junior Studiehuis. Deze ruimte is speciaal ingericht voor onderbouwleerlingen die individueel en in groepen werken aan (zelfstandige) opdrachten. Bij lesuitval worden de onderbouwleerlingen in deze ruimte opgevangen, hierdoor hebben zij (bijna) geen tussenuren.

Gymnasium vanaf brugklas

Leerlingen in een gymnasiumbrugklas hebben naast de gewone vakken ook Latijn. Het niveau en het tempo in alle vakken ligt hoger dan in de andere brugklassen. Leerlingen die dat willen en aankunnen krijgen op het gymnasium meer uitdaging. Een leerling in een havo/vwo-brugklas kan eventueel de overstap naar een gymnasiumklas maken. Mocht een leerling toch geen gymnasium willen doen, dan kan hij alsnog overstappen naar een havo/vwo-klas.

In januari organiseren wij een brugklasinformatieavond voor ouders en leerlingen die geïnteresseerd zijn in onze school. Op die avond zal ook speciaal aandacht besteed worden aan onze gymnasiumopleiding. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Steunuren en talenturen

Onze leerlingen kunnen vanaf de brugklas onderwijs volgen dat past bij hun behoeften, interesses en capaciteiten. Leerlingen krijgen, als ze daarvoor kiezen, naast de vaklessen extra steun via deze uren. De reguliere lesstof van vakken als bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde wordt hier anders benaderd of de stof wordt herhaald. Deze groepen zijn kleiner dan de gewone klassen, waardoor de leerlingen nog meer uitleg kunnen krijgen om weer verder te kunnen met de stof.

Op andere gebieden vinden de leerlingen meer uitdaging: ze kiezen dan voor een talentuur dat verrijking biedt, zoals de academieklas voor tekenen, muziek- of theaterlessen of ze gaan extra sporten. Voor de andere afdelingen kunnen bijvoorbeeld de Academieklas, Cambridge English, DELF-Frans, Goethe-Duits of (DELE)-Spaans gekozen worden. In deze uren zitten de leerlingen niet in klassenverband bij elkaar, maar bestaat de groep uit leerlingen die dezelfde keus hebben gemaakt.

Studiecentrum

Onze mediatheek bevindt zich op de 1de verdieping en herbergt een groot aantal boeken. Er zijn boeken speciaal voor de onderbouwleerlingen, zowel Nederlandstalig als in het Engels, Frans en Duits. Bovenbouwleerlingen treffen er een uitgebreide collectie Nederlandse en buitenlandse literatuur aan, die continu wordt geactualiseerd. Voor alle vakken is er een documentatieafdeling, waar boeken te vinden zijn die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten en schoolonderzoeken. Naast boeken zijn er ook veel DVD’s beschikbaar. De mediatheek wordt beheerd door twee mediathecaressen, die samen met ouders zorgen voor de uitleen van boeken.

Sport en cultuur

Alle leerlingen hebben 2 tot 4 uur gym per week (zie lessentabel). Brugklassers kunnen kiezen voor 2 uur extra gym als HNL-uur op de vrijdagmiddag. Door het jaar heen vinden er meerdere sportdagen en schooltoernooien plaats.
De muzikale leerling kan zich tijdens diverse avonden uitleven op HNL. Tijdens de Bandnight treden verschillende schoolbands op. Bij de HNL-Music Awards brengen leerlingen klassieke muziek, chansons en ook popmuziek ten gehore, maar dan ‘unplugged’. Plankenkoorts is de avond voor het lichte vermaak: leerlingen maken muziek, zingen, doen aan cabaret, playbacken en ga zo maar door. Tot slot is er onze jaarlijkse musical waar leerlingen uit alle leerjaren samen een optreden voorbereiden en uitvoeren.
In de academieklas kunnen onderbouwleerlingen die zich opgeven voor dit HNL-uur zich het hele jaar door storten op de creatieve vorming. Bovenbouwleerlingen bereiden zich in de academieklas voor op een eventuele creatieve vervolgopleiding.
In de basisvorming en in de Tweede Fase bieden wij een doorlopende leerlijn kunstzinnige vorming. In samenwerking met de didactische afdelingen van theaters als de Stadsschouwburg in Utrecht en met verschillende kunstorganisaties stimuleren wij bezoek aan toneelvoorstellingen, opera en cabaret.

Versterkt talenonderwijs
Wat houdt VTO in?

Volgens het Europees Platform is VTO (Versterkt Talenonderwijs) het aanbieden van extra uren vreemde talenonderwijs bovenop de, het curriculum verplichte, standaard uren. Deze extra uren dienen ten gunste van de verdieping en verbreding van de doeltaal en niet bedoeld als steun voor zwakkere leerlingen. Het VTO biedt veel kansen voor excellentie binnen de school.

Waarom is VTO goed voor HNL?

Het behalen van een VTO-diploma kan toelating bieden tot universiteiten in het buitenland en ook steeds meer hogescholen en universiteiten in Nederland. Ook voor sommige werkgevers is het behalen van een extra taaldiploma interessant. Het VTO biedt mogelijkheden om het beste uit onze leerlingen te halen door ze extra uit te dagen. Dit betekent echter ook dat als een leerling deelneemt aan het programma, er optimale werkhouding, motivatie en inzet van die leerling verwacht mag worden.

Wat betekent VTO op HNL?

HNL heeft een lange traditie als het aankomt op VTO. De eerste cursus, Cambridge English, ging al in 1993 van start en was daarmee een van de eerste scholen in Nederland die dit aanbood. Sindsdien is het VTO-programma op HNL uitgebreid met de toevoeging van DELF-junior (Frans), Goethe-certificaat (Duits) en DELE (Spaans). Hiermee is HNL echt onderscheidend, want er zijn maar weinig scholen die met vier verschillende vakken tegelijkertijd versterkt taalonderwijs aanbieden.

Cambridge Certificate

In de onderbouw (eind klas 2 en klas 3) kunnen de leerlingen, die daarvoor gemotiveerd zijn en ook voldoende niveau hebben, zich gaan voorbereiden op het Cambridge examen First Certificate in English (CFE). Voor de leerlingen van het havo en het atheneum gebeurt dat in aparte lessen. De voorbereiding van de gymnasium 2 leerlingen op het CFE examen wordt gestart vanuit de methode New Headway die Engels - Engels is. Deze volledig engelse methode biedt een stevige basis wat betreft de grammatica en het opbouwen van een ruime woordenschat, welke beide van groot belang zijn voor het ontwikkelen van de verschillende taalvaardigheden, lezen, luisteren, spreken, en schrijven. 

Op deze manier vindt de voorbereiding voor het CFE-examen tijdens deze reguliere lessen Engels plaats. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen, mits voldoende getalenteerd en gemotiveerd, zich voorbereiden op het examen Advanced Cambridge English (CAE). Op het havo gebeurt dat in aparte lessen. Op het vwo kiezen de leerlingen dan de Cambridge-Engels leerlijn. Dat houdt in dat zij zich in de reguliere lessen Engels in vwo-4 en vwo-5 op het CAE examen voorbereiden. Na het examen CAE in het voorjaar in vwo-5 bereiden ze zich in het einde van vwo-5 en in vwo-6 voor op het reguliere eindexamen Engels. Kijk hier voor meer informatie.


DELF junior

DELF-examens zijn de officiële Franse taalexamens die over de hele wereld gemaakt worden en die leiden tot een diploma waarmee je de taalbeheersing kunt aantonen. DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. Deze examens bestaan uit vier verschillende niveaus. Vanaf leerjaar 2 kunnen al onze leerlingen zich inschrijven voor het DELF Junior examen. Het programma is in jaar 2 (HAVO en VWO) in de reguliere les geïntegreerd. Vanaf vwo-3 t/m vwo 6 kunnen de leerlingen zich voor een HNL-uur DELF inschrijven. Dit uur is bedoeld voor leerlingen die de taal leuk vinden, die graag bezig zijn met Frans en die hun kennis willen uitbreiden. HAVO leerlingen kunnen in overleg het programma volgen. Frans is uiteraard de voertaal tijdens de lessen. Onze leerlingen hebben de afgelopen jaren heel mooie resultaten behaald tijdens deze examens, van niveau A1 tot niveau B2. Het niveau B2 is het hoogste niveau dat op middelbare school bereikt kan worden en  geeft toegang tot de Franstalige universiteiten zonder een taaltoets Frans af te moeten leggen. HNL biedt dit programma aan in nauwe samenwerking met het Institut Français in Amsterdam. Kijk hier voor meer informatie.

DELE-diploma

DELE-diploma’s zijn de internationaal erkende Spaanse diploma’s waarmee je je taalbeheersing kunt aantonen. Deze examens bestaan uit verschillende niveaus, van A1,A2,B1,B2,C1,C2. Op HNL kiezen we ervoor om de leerlingen voor te bereiden voor 2 examens, A1 en het diploma A2/B1. De meeste voorbereiding vindt plaats in de reguliere lessen. In VWO 3, waarin Spaans voor de leerlingen een nieuw vak is, kunnen de leerlingen in periode 3 een aantal extra lessen volgen ter voorbereiding van het A1-examen dat in de maand mei plaatsvindt. In VWO 5 kunnen leerlingen zich voorbereiden voor het DELE A2/B1 examen in mei. De meeste stof wordt in de reguliere lessen behandeld. In periode 3 kunnen de leerlingen extra lessen volgen om zich voor te bereiden op het mondelinge examen. Kijk hier voor meer informatie.

Goethe Zertifikat

Goethe-certificaten zijn de officiële Duitse taalexamens die over de hele wereld gemaakt worden en die leiden tot een diploma waarmee je de taalbeheersing kunt aantonen. Deze examens bestaan uit verschillende niveaus. Vanaf de derde klas (havo, atheneum, gymnasium) kunnen de leerlingen zich voor A2 inschrijven. In de vijfde klas (havo & vwo) bieden wij B1 aan. In vwo 6 is het mogelijk om extra uren ter voorbereiding op B2 te volgen. 

De uren zijn bedoeld voor leerlingen die de taal leuk vinden, die graag bezig zijn met Duits en die hun kennis willen uitbreiden. Duits is uiteraard de voertaal tijdens de lessen. In het talentuur zitten de leerlingen niet in klassenverband bij elkaar, maar bestaat de groep uit leerlingen die dezelfde keus hebben gemaakt.

Het HNL biedt dit uur aan in nauwe samenwerking met het Goethe Institut in Amsterdam. Kijk hier voor meer informatie.

Muziek

De muzikale leerling kan zich tijdens diverse avonden uitleven op HNL. Tijdens de Bandnight treden verschillende schoolbands op. Bij de HNL-Music Awards brengen leerlingen klassieke muziek, chansons en ook popmuziek ten gehore, maar dan ‘unplugged’. Plankenkoorts is de avond voor het lichte vermaak: leerlingen maken muziek, zingen, doen aan cabaret, playbacken en ga zo maar door. Tot slot is er onze jaarlijkse musical waar leerlingen uit alle leerjaren samen een optreden voorbereiden en uitvoeren

Kunst

Wie: De academieklas is voor leerlingen uit klas 2 en hoger. Niet alleen voor de creatievelingen, maar ook voor leerlingen die het gewoon leuk vinden om beeldend bezig te zijn.

Wat: Projecten, zowel 2D als 3D. Bijvoorbeeld schilderen op doek, werken met klei of werken aan een porfolio.

Aanmelden: Er zijn leerlingen die niet elke periode op vrijdag het 7e en 8e uur vrij hebben. Deze leerlingen kunnen zich voor 1 periode aanmelden of meerdere als hun rooster dat toelaat.

In de onderbouw en bovenbouw bieden wij een doorlopende leerlijn kunstzinnige vorming. In samenwerking met de didactische afdelingen van theaters als de Stadsschouwburg in Utrecht en met verschillende kunstorganisaties stimuleren wij bezoek aan toneelvoorstellingen, opera en cabaret.

HNL_onderwijs_2016_links.jpg